Available courses

วิชา ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

วิชา ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

Course

แบบสำรวจข้อมูลต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบE – Learning ของอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

แบบสำรวจข้อมูลต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบE – Learning ของอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

เพื่อสำรวจข้อมูลต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบE – Learning ของอาจาร...
Course

ID Plann, PLC, LogBook

ID Plann, PLC, LogBook

Course

การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐษนะเชี่ยวชาญ

การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐษนะเชี่ยวชาญ

Course

คู่มือผู้เรียน ในการใช้และศึกษาสื่อการสอนออนไลน์ e-Learning

คู่มือผู้เรียน ในการใช้และศึกษาสื่อการสอนออนไลน์ e-Learning

Course

คู่มือครู ในการสร้างและใช้สื่อการสอนออนไไลนื (e-Learning)

คู่มือครู ในการสร้างและใช้สื่อการสอนออนไไลนื (e-Learning)

Course

การผลิตพืชไร่

การผลิตพืชไร่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ การตลาดและมาตรฐานการผลิตพืชไร่ตาม...
Course

การปลูกพืชไร้ดิน

การปลูกพืชไร้ดิน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและการตลาดของผักไร้ดิน ปัจจัยที่เ...
Course

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและมาตรฐ...
Course

การออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น

การออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการออกแบบ เครื่องมือและวัสดุอุ...
Course

การจัดและดูแลสวน

การจัดและดูแลสวน

คำอธิบายรายวิชา การจัดและดูแลสวน(Landscaping and Maintenance0)   ...
Course

สารชีวภาพเพื่อการเกษตร

สารชีวภาพเพื่อการเกษตร

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น

การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การตลาดเกี่ยวกับไม้ผลไม้ยืนต้น ...
Course

การผลิตพืชผัก

การผลิตพืชผัก

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะห์การตลาดเกี่ยวกั...
Course

การผลิตเห็ด

การผลิตเห็ด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    ความสำคัญและการตลาดเกี่ย...
Course

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด

Course

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่น ผู้เรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับพันธุ์ของนกกระทา...
Course

การผลิตสุกรพันธุ์

การผลิตสุกรพันธุ์

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถานการณ์การผลิตและตลาดสุกรพันธุ์ ...
Course

การผลิตพืชอาหารสัตว์

การผลิตพืชอาหารสัตว์

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   สภาวะและความสำคัญของการผลิตพืชอ...
Course

การผสมเทียม

การผสมเทียม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการผสมเทียม ระบบอวัยวะสืบพันธุ...
Course

การประมงทั่วไป

การประมงทั่วไป

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสำคัญและหลักการทำการปร...
Course

หลักการเลี้ยงสัตว์

หลักการเลี้ยงสัตว์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ สภาวการณ์การเลี...
Course

โภชนศาสตร์สัตว์

โภชนศาสตร์สัตว์

คำอธิบายรายวิชา           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของโภช...
Course

การเลี้ยงโคนม

การเลี้ยงโคนม

คา อธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวเิคราะห์ตลาดและการวาง...
Course

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจัดการนกกระทาระยะต่างๆ สภาวะ...
Course

การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงส...
Course

หลักการเลี้ยงสัตว์ - ปวส.

หลักการเลี้ยงสัตว์ - ปวส.

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ สภาวการณ์การเ...
Course

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย

Course

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล  ...
Course

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของฐานข้อมู...
Course

ฝึกงาน ปวช.

ฝึกงาน ปวช.

Course

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำศัพท์เทคนิคเ...
Course

หลักการตลาด

หลักการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรร...
Course

การบริหารคุณภาพในองค์การ

การบริหารคุณภาพในองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหา...
Course

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและ...
Course

หลักการจัดการฟาร์ม

หลักการจัดการฟาร์ม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสำคัญและหลักการจัดการฟาร์ม รูปแบบการด...
Course

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการเกษตร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการเกษตร

Course

การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์...
Course

การเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ

ปัจจุบันมนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้นจะต้องมีการวางเป้าหมายในชีวิตหรือกา...
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ(1)

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ(1)

            ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชี...
Course

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ...
Course

ระบบปฏิบัติการเบืองต้น

ระบบปฏิบัติการเบืองต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำง...
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาช...
Course

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูลและจัดรูปแบบเอ...
Course

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการทำงาน การวิเค...
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏ...
Course

การบัญชีต้นทุน 1

การบัญชีต้นทุน 1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน กา...
Course

โปรแกรมตารางคำนวณ

โปรแกรมตารางคำนวณ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ การปอ...
Course

การบัญชีเบื้องต้น 2

การบัญชีเบื้องต้น 2

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยว...
Course

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษ...
Course

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏ...
Course

การขายเบื้องต้น 2

การขายเบื้องต้น 2

•   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขาย  การแสวงหาลูกค้า   การเต...
Course

อาชีวอนามัยความปลอดภัยในงานเกษตร

อาชีวอนามัยความปลอดภัยในงานเกษตร

Course

วิชาผลิตภัณฑ์ธัญพืช(Cereals and prepared products

วิชาผลิตภัณฑ์ธัญพืช(Cereals and prepared products

Course

ผลิตภัณฑ์นม

ผลิตภัณฑ์นม

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ ประเภทและชนิดของน้ำน...
Course

อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น

อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น

           ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญ ป...
Course

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ ประเภทและชนิดของสัตว์น้ำและผลิตภ...
Course

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความสำคัญและประโยชน์ ประเภทแล...
Course

แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร

แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร

ศึกษาความสำคัญและชนิดของแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์ โครงสร้างและหน้าที่การ...
Course

แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1

แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1

สาระสำคัญ          ...
Course

ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร

ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการชลประทานเพื่อการเกษตร วัฏจั...
Course

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร   การวิเคราะห...
Course

จุลชีววิทยา (Microbiology)

จุลชีววิทยา (Microbiology)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของจุลินทรีย์ ชนิดและปร...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน(1)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน(1)

             ศึกษาเกี่ยวกับทักษะ...
Course

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพล...
Course

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่...
Course

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

คำอธิบายรายวิชา       ศึกษาเกี่ยวกับการ...
Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคำสั่ง เรื่องราว การส...
Course

หน้าที่พลเมิืองและศีลธรรม

หน้าที่พลเมิืองและศีลธรรม

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ศึกษากระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยสุโขทัย อย...
Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2

คำอธิบายรายวิชา         ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง

วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร  กรด&nb...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

              ศึกษาเกี่ยวกับทักษ...
Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม(1)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม(1)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

            ...
Course

การขยายพันธ์ไม้น้ำ​ -​ อรทัย​ แสงมณีจรัส

การขยายพันธ์ไม้น้ำ​ -​ อรทัย​ แสงมณีจรัส

Course

หลักพืชกรรม (Principle of Plants) - ภัควดี พวงเงินมาก

หลักพืชกรรม (Principle of Plants) - ภัควดี พวงเงินมาก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของพืช  การจำแนกประเภทและชนิดของพ...
Course

การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า - สุพัตร มูลเมือง

การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า - สุพัตร มูลเมือง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและประเภทของการผลิตกล้วยไม้เพื่อก...
Course
Self enrolment

ชีวิตกับสังคมไทย - ฐิติมน ทองพิมพ์

ชีวิตกับสังคมไทย - ฐิติมน ทองพิมพ์

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบสังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย...
Course

การเลี้ยงสุกร - นุชศิว ลุนศรีทอง

การเลี้ยงสุกร - นุชศิว ลุนศรีทอง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงส...
Course

การจัดการธุรกิจเกษตร - รจนา มูลมะณี

การจัดการธุรกิจเกษตร - รจนา มูลมะณี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร องค...
Course

สรีรวิทยาของพืช - นภาวรรณ จันทมูล

สรีรวิทยาของพืช - นภาวรรณ จันทมูล

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของกระบวนการทางสรี...
Course

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ - ณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ - ณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การตลาดเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ...
Course

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร - ธวัลรัตน์ วงศ์ประเสริฐ

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร - ธวัลรัตน์ วงศ์ประเสริฐ

        ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ กา...
Course

การผลิตเห็ด - อุษา บุญยะกาพิมพ์

การผลิตเห็ด - อุษา บุญยะกาพิมพ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและการตลาดเกี่ยวกับเห็ด การจำแนกปร...
Course

การเลี้ยงโค - สมหมาย จันทร์ฟุ้ง

การเลี้ยงโค - สมหมาย จันทร์ฟุ้ง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงโค...
Course

องค์การเกษตรกรในอนาคต (Future Farmers) - ราชิน ธารวาวแว

องค์การเกษตรกรในอนาคต (Future Farmers) - ราชิน ธารวาวแว

     ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติ ความสำคัญและหลักการขององค์การเกษตรกรในอ...
Course

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 - เพ็ญนภา อรินต๊ะ

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 - เพ็ญนภา อรินต๊ะ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี  แม่บทการบัญชี ...
Course

การบัญชีเบื้องต้น - กาญจนา จันทร์ฟุ้ง

การบัญชีเบื้องต้น - กาญจนา จันทร์ฟุ้ง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี...
Course

การจัดการฟาร์ม -แสงเทียน เปรมประชา

การจัดการฟาร์ม -แสงเทียน เปรมประชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและหลักการจัดการ...
Course

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว - นัยนา หิรัญญชาติธาดา

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว - นัยนา หิรัญญชาติธาดา

Course

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย - นภา พยัคศรี

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย - นภา พยัคศรี

Course

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ - มณีกาญจน์ ภักดีสรเดช

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ - มณีกาญจน์ ภักดีสรเดช

Course

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ - อรพิน จอมแปง

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ - อรพิน จอมแปง

Course

โครงการ - ศศิกานต์ แซ่กือ

โครงการ - ศศิกานต์ แซ่กือ

Course

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า - ลาวัลย์ ภู่เจริญ

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า - ลาวัลย์ ภู่เจริญ

Course

การจัดการธุรกิจเกษตร - รจนา มูลมะณี

การจัดการธุรกิจเกษตร - รจนา มูลมะณี

Course

หลักการเกษตร - อรทัย แสงมณีจรัส

หลักการเกษตร - อรทัย แสงมณีจรัส

Course

การเลี้ยงสุกร - Nuchsiwa Lunsritong

การเลี้ยงสุกร - Nuchsiwa Lunsritong

Course

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ - จิรายุ รัตน์เถลิงศักดิ์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ - จิรายุ รัตน์เถลิงศักดิ์

Course

สารชีวภาพในงานผลิตพืช - วรรณวิภา โคตัน

สารชีวภาพในงานผลิตพืช - วรรณวิภา โคตัน

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ  ความสำคัญและประโยชน์ของสารชีวภาพ  จุลินท...
Course

สารชีวภาพในงานผลิตพืช - วรรณวิภา โคตัน

สารชีวภาพในงานผลิตพืช - วรรณวิภา โคตัน

Course

โปรแกรมตารางคำนวณ - จิราภร มลิวัลย์

โปรแกรมตารางคำนวณ - จิราภร มลิวัลย์

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตาร...
Course

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร - สุรัติวดี ชูเซ่ง

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร - สุรัติวดี ชูเซ่ง

         ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ก...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ - อฎารัตน์ บุญมณี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ - อฎารัตน์ บุญมณี

Course

ชีววิทยาของปลา - สุเมธ วิเศษสิงห์

ชีววิทยาของปลา - สุเมธ วิเศษสิงห์

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  รูปร่างของปลา อวัยวะภายนอก ระบบอ...
Course

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น - จิรพัชร์ บุญชัด

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น - จิรพัชร์ บุญชัด

ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญ ประโยชน์และประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร การวาง...
Course

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร - ไพรัตน์ ทองมาก

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร - ไพรัตน์ ทองมาก

ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและ...
Course

หลักการเกษตร - สุมิตรา สำเภาพล

หลักการเกษตร - สุมิตรา สำเภาพล

คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการเกษตร สถา...
Course

การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง - ปรีชา พราหมณีโชติ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง - ปรีชา พราหมณีโชติ

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม อ...
Course

มีนวิทยา - นุสราสิณี ณ พัทลุง

มีนวิทยา - นุสราสิณี ณ พัทลุง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำรงชีวิตของปลา รูปร่างลักษณะภายนอก-ภ...
Course

ขนมไทยเบื้องต้น - ปัญจาภรณ์ ไพลอย

ขนมไทยเบื้องต้น - ปัญจาภรณ์ ไพลอย

Course

หลักการเลี้ยงสัตว์ - กิตติทัต ไทสันเทียะ

หลักการเลี้ยงสัตว์ - กิตติทัต ไทสันเทียะ

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ สภาวการ...
Course

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - ณัฐรดา มาลาหอม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - ณัฐรดา มาลาหอม

วิชาเศรษฐศาสตรเบื้องต้นเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศ...
Course

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล - สุปราณี คุณเวียน

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล - สุปราณี คุณเวียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อ...
Course

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - วิรยา สีขาว

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - วิรยา สีขาว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ  การใช้ส...
Course

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ - วิรยา สีขาว

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ - วิรยา สีขาว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว  ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ B...
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ - ลดาวัลย์ บุระคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ - ลดาวัลย์ บุระคำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ - ณปภัช หนองหว้า

อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ - ณปภัช หนองหว้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์  (Social  Network)  ...
Course

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 - อมรรัตน์ เหิรเมฆ

หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 - อมรรัตน์ เหิรเมฆ

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บท...
Course

หลักพืชกรรม - ปิยดา เทพภูธร

หลักพืชกรรม - ปิยดา เทพภูธร

ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การ...
Course

การผลิตพืชผัก (ปิยดา เทพภูธร)

การผลิตพืชผัก (ปิยดา เทพภูธร)

Course

การขายเบื้องต้น (เปรมฤทัย มงคลเคหา)

การขายเบื้องต้น (เปรมฤทัย มงคลเคหา)

Course

การบัญชีเบื้องต้น (ศราญนัส แสนตุ้ย)

การบัญชีเบื้องต้น (ศราญนัส แสนตุ้ย)

Course

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (นฤมล มีศรี)

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง (นฤมล มีศรี)

Course

การจัดการธุรกิจเกษตร - พิมลรัตน์ ติณสิริสุข

การจัดการธุรกิจเกษตร - พิมลรัตน์ ติณสิริสุข

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ ประเภทและรูปแบบของธ...
Course

หลักพืชกรรม -ครูนุชอนงค์ คงเทศ

หลักพืชกรรม -ครูนุชอนงค์ คงเทศ

          ศึกษาและปฏ...
Course

โปรแกรมกราฟิก - เพลินจิต ดวงจินดา

โปรแกรมกราฟิก - เพลินจิต ดวงจินดา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของ...
Course

การเลี้ยงสุกร - วิรัตน์ ปุ่นอุดม

การเลี้ยงสุกร - วิรัตน์ ปุ่นอุดม

คําอธิบายรายวิชา           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต - อารี พิทยาวงศ์ฤกษ์

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต - อารี พิทยาวงศ์ฤกษ์

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต  สาร...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต - สุพัฒนา เกตุประทุม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต - สุพัฒนา เกตุประทุม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวั...
Course

หลักการจัดการฟาร์ม - เบญจางค์ อู่สุวรรณ

หลักการจัดการฟาร์ม - เบญจางค์ อู่สุวรรณ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญและหลักการจัดการฟาร์ม รูปแบบการดำ...
Course

ระบบการปลูกพืช (Cropping Systems) - สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์

ระบบการปลูกพืช (Cropping Systems) - สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์

ความหมาย  และความสำคัญของระบบการปลูกพืช  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ...
Course

จุลชีววิทยา - วนิดา ศรีอินทร์

จุลชีววิทยา - วนิดา ศรีอินทร์

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานและการเตรียมตัวอย...
Course

หลักการเกษตร - ดวงตา จวนเจริญ

หลักการเกษตร - ดวงตา จวนเจริญ

Course

จุลชีววิทยา - คัธรียา มะลิวัลย์

จุลชีววิทยา - คัธรียา มะลิวัลย์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและการเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้อง...
Course

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร (ศิรินภา พาณิชย์)

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร (ศิรินภา พาณิชย์)

Course

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด (นวลอนงค์ ปิยะพันธ์)

ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด (นวลอนงค์ ปิยะพันธ์)

Course